Modernistiska kvantitativa och tillämpade mediestudier från tidigt 1900-tal fick under senare delen av 1900-talet lämna plats inom akademin åt postmoderna kvalitativt och kritiskt orienterade mediestudier. Nu i begynnelsen av 2000-talet är kombinationen av programmatiska mediestudier (data science) och etikdebatt på väg att förnya fältet mediestudier. Nya metamoderna ansatser kan lätt…

Mattias Östmar

I believe in kind people and humane technology. mattiasostmar.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store